Tayvanlı elektronik üreticisi(Foxconn Teknoloji Grubu) ilk 3 elektrikli araç prototipini tanıttı.

Araçlar bir SUV, bir sedan ve bir otobüsten oluşmakta.

Foxconn ile Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon Motor Co Ltd’nin ortak girişimi olan Foxtron tarafından yapıldı.

Foxconn’un amiral gemisi birimi Hon Hai Precision Industry Co.’nun başkanı Young Liu da dahil…


Küresel değer zinciri , tüketicilere satılmak üzere bir ürün veya hizmetin üretimindeki aşamalar dizisidir. Her aşama değer katar ve en az iki aşama farklı ülkelerdedir.

Bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 70'i küresel değer zincirlerini (Global Value Chain) içermektedir. …


Metaverse kavramı ve metaverse etrafında şekillenen deneyim ekonomisi ile ilgili yazmaya geçmeden hemen önce filmi geriye sarıp,internet 1.0 ile başlayan serüveni kısaca hatırlayalım.

İnternet, dünyadaki çeşitli bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasına izin vererek iletişim ve ticaret yöntemlerinde devrim yaratan bir sistem mimarisidir.


The two most important concepts which were combined to create blockchain technology were asymmetrical cryptography and distributed IT architecture.

Asymmetrical cryptography is a system of public and private keys which allows users to confidently exchange encrypted information with unknown third parties.

A distributed IT system is a series of…


Emerging technologies bring new opportunities and change our lives by changing the way that we think and operate.

Two of the revolutionary technologies that we witnessed in the 20th century were personal computers and the Internet. The next significant transformative technology of the 21st century is blockchain.

Blockchain is a…


Anlamsal Ağ(Semantic Web)’a geçmeden önce ilk başta internet nedir? , ağ 1.0 ile başlayan günümüze kadar gelen internet, hangi aşamalardan geçerek, nasıl ilerlemiştir kısaca ona bir bakalım.

İnternet, dünyadaki çeşitli bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasına izin vererek iletişim ve ticaret yöntemlerinde devrim yaratan bir sistem mimarisidir.

İnternet, aynı anda dünya çapında…


Internet is at once a world-wide broadcasting capability, a mechanism for information dissemination, and a medium for collaboration and interaction between individuals and their computers without regard for geographic location.

In this article, I am researching and explaining of in general from world wide web to web 3.0 …


Otomotiv endüstrisinin geçmişten bugüne yolculuğu ile yakın geleceğine kısa bir inceleme yapacağımız yazı dizimizin ilk bölümünde otomobilin dünü ve bugününü inceliyoruz.

Günümüzde otonom araçların ortaya çıkışı, bir asır önce tartışmalı atsız arabaların gelişiyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Başlangıçta her iki yenilik de genel halk tarafından geniş çapta benimsenmedi.

İlk otomobilden…


Before begin the explain and examine related with global chip scarcity subject and impact to the digital supply networks ;

Wait a minute ;

What is the really digital supply networks ?

Digital supply networks (DSNs) to enable organizations to anticipate, sense, and respond to unexpected changes and minimize their…

Anil Daloglu

Digital nomad , Data science and computer science, electronic music enthusiast, lifelong learner.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store